08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Quản trị website trường học

Hướng dẫn quản trị website trường học.

Website dành cho trường học có những cái riêng mà các website khác không có: cách Import file Excel bảng điểm, thời khóa biểu giáo viên, danh sách giáo viên học sinh. Thư viện học tập, văn bản biểu mẫu, tài liệu tham khảo,cựu học sinh ... Đó là một trong các tính năng đặc trưng của website trường học
Top